Location by BUSAN

BLACKUP COFFEE HaeundaeSTORE  블랙업커피 엘시티98
MON-SUN  11:00-21:00
ADDRESS  부산광역시 해운대구 달맞이길 30 엘시티 더샵 랜드마크타워동 98층  • (주)블랙업커피
  • 부산광역시 강서구 낙동북로43번길 38-32
  • OWNER. 김명식
  • TEL. 051-806-4952 / 051-807-4952
  • FAX. 051-805-4952
  • Email. blackupcoffee@gmail.com
  • 개인정보책임자. 홍경숙
  • 사업자등록번호. 818-86-00365
  • 통신판매업신고. 제2016-부산강서-00180호 [정보확인]