Location by BUSAN

BLACKUP COFFEE HaeundaeSTORE  블랙업커피 해운대
MON-SUN  08:00-20:00
TEL  051-809-4952
ADDRESS  부산광역시 해운대구 중동2로 16 해운대온천센터 1층  • (주)블랙업커피
  • 부산광역시 강서구 낙동북로43번길 38-32
  • OWNER. 김명식
  • TEL. 051-806-4952 / 051-807-4952
  • FAX. 051-805-4952
  • Email. blackupcoffee@gmail.com
  • 개인정보책임자. 홍경숙
  • 사업자등록번호. 818-86-00365
  • 통신판매업신고. 제2016-부산강서-00180호 [정보확인]